Лабораторија Завода врши:

 • сензорна, физичка, хемијска и микробиолошка испитивања воде, хране, предмета опште употребе;
 • физичка и хемијска испитивања квалитета ваздуха и мерење буке;
 • микробиолошка, серолошка испитивања материјала хуманог порекла;
 • узорковање воде, хране, предмета опште употребе, брисева, стерилног материјала, ваздуха.

Испуњење захтева корисника услуга и поверење у резултате испитивања Лабораторија остварујемо:

 • Успостављањем система менаџмента и задовољавањем техничких захтева стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 и СРПС ИСО 9001:2008;
 • Унапређењем опреме и технологије рада;
 • Правилним коришћењем и одржавањем опреме;
 • Применом принципа добре лабораторијске праксе;
 • Увођењем нових метода испитивања у складу са развојем науке и технологије;
 • Испитивањем у складу са наведеним методама; • Надзором и контролом поступка испитивања и међулабораторијским упоредним испитивањима;
 • Одржавањем и унапређењем знања запослених кроз обуку и специјалистичка усавршавања;
 • Поштовањем уговорених рокова испитивања и законских прописа;
 • Побољшањем ефективности система менаџмента кроз доследну примену политике квалитета, остварење циљева квалитета, праћење резултата провера, анализе података, примену корективних и превентивних мера и преиспитивањем од стране руководства;
 • Праћењем задовољења корисника услуга.

Руководство Лабораторије пружа пример запосленима у поштовању и примени Политике квалитета и документације система менаџмента Лабораторије.

Политика квалитета Лабораторије је саставни део политике квалитета Завода и усклађена је са њом.

 

За повратак кликните овде