Завод је акредитовао методе за узорковање и лабораторијско испитивање у складу за SRPS ISO/IEC 17025. Учешћем у ПТ активностима (међународним шемама провере стручности и компетентности и међулабораторијским поређењима на националном нивоу), употребом сертификованих референтних материјала и интерном контролом квалитета, лабораторија обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања.

воде за пиће базенске воде
површинске воде отпадне воде

Воде за пиће


Завод пружа следеће услуге из области анализе узорака воде за пиће:
-Стручно узорковање и испитивање квалитета вода из водоводних система и бунара, односно из објеката јавног водо-снабдевања у погледу сензорних, физичко-хемијских и микробиолошких показатеља акредитованим методама и утврђивање хигијенске исправности воде за пиће у складу са одговарајућим Правилником, као и предлог мера и препоруке за достизање траженог квалитета (основни преглед (А), периодични преглед обим (Б), проширени преглед).
Лабораторије врше и испитивање параметара по захтеву корисника услуга:
  • садржај метала и металоида: арсена, кадмијума, олова, бакра, живе, цинка, никла, хрома, калцијума, магнезијума, натријума, калијума и др.
  • осталих параметара: бикарбоната, сулфата, фенола, цијанида, анјонских сурфактаната, тврдоће, хлорног броја и др.
  • Испитивање квалитета и других захтева (у погледу сензорних, физичко-хемијских и микробиолошких показатеља акредитованим методама ЛИНК!!) природне минералне, природне изворске и стоне воде у складу са одговарајућим Правилником.

Базенске воде


Завод пружа следеће услуге из области анализе узорака базенских вода:
-Стручно узорковање и испитивање квалитета вода из отворених и затворених базена у погледу физичко-хемијских и микробиолошких показатеља акредитованим методама и утврђивање хигијенске исправности базенске воде у складу са одговарајућим Правилником.
Поред наведеног, врши испитивање параметара по захтеву корисника услуга.

Површинске воде


Завод пружа следеће услуге из области анализе узорака површинских вода:
-Стручно узорковање и испитивање квалитета површинских вода намењених за купање и рекреацију становништва, као и утврђивање класе, односно еколошког статуса свих површинских вода (реке, језера, канали) у смислу утицаја загађивача и праћења концентрација загађујућих материја, што има за циљ спречавање неповратних последица на екосистеме. Завод врши анализу физичко-хемијских и микробиолошких показатеља акредитованим методама и утврђивање еколошког статуса површинске воде у складу са одговарајућом Уредбом и
а) даје препоруке и смернице становништву које површинске воде користи за рекреацију;
б) утврђује утицај загађивача на статус површинских вода и даје препоруке за смањење, односно спречавање негативног утицаја на екосистем.
Поред наведеног, врши испитивање параметара по захтеву корисника услуга.

Oтпадне воде


Завод пружа следеће услуге из области анализе узорака отпадних вода:
-Стручно узорковање и испитивање квалитета отпадних вода и праћења концентрација загађујућих материја, што има за циљ спречавање неповратних последица на екосистеме. Завод врши анализу физичко-хемијских и микробиолошких показатеља акредитованим методама и утврђивање статуса загађивача у складу са одговарајућом Уредбом и мишљења о еколошком статусу воде, препоруке за смањење, односно спречавање негативног утицаја на екосистем.

Сви потенцијални корисници наших услуга за испитивање треба да доставе поштом, факсом, електронском поштом, или лично:
-захтев за узорковање / захтев за понуду и анализу с називом и седиштем фирме, матичним бројем и жиро рачуном, ПИБ, начин контактирања и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама;
-такође, захтеве могу поднети и физичка лица са довољно података за идентификацију (име, презиме, број личне карте, ЈМБГ и начин контактирања) и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама.

Захтев можете послати електронском поштом на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , факсом 022/636-509, или донети лично у Завод.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:
022/610-511 локал 115, или 064/809-2909 Одсек за пријем и узорковање;
022/610-511 локал 107, или 064/809-2905, начелник Центра за хигијену и хуману екологију др Татјана Рогулја-Орељ, специјалиста хигијене This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наша установа склапа уговоре са свим пословним субјектима који су заинтересовани за редовну контролу.