Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Службени гласник РС” бр. 123/2014, 106/2015, 105/2017 и 25/2019-3) (у даљем тексту Закон) прописује обавезу вођења основне документације о ресурсима у здравственој установи, приватној пракси и другом правном лицу (у даљем тексту пружаоци здравствене заштите), као и начин и рокове за достављање и обраду података. Ближа садржина основне документације о ресурсима пружалаца здравствене заштите прописана је Правилником о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција и извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа („Службени гласник РС” бр. 109/2016, 20/2019).
Подаци о пружаоцима здравствене заштите, њиховој организационој структури и запосленима су неопходни за праћење развоја кадрова у здравству, планирање и финансирање здравствене заштите, праћење пружања услуга здравствених радника, као и за друге циљеве у складу са важећим прописима. Подаци се евидентирају у Регистру пружалаца и Регистру запослених путем Сервиса јавног здравља Републике Србије (СЈЗ) - система за електронску размену података и објављивање шифарника чији је руковалац Институт за јавно здравље Србије у складу са Законом.
У складу са горе наведеним, а у циљу иницијалне регистрације Ваше установе / приватне праксе у Сервис јавног здравља молимо Вас да нам доставите:
• попуњену, потписану и печатирану пријаву правног лица
• попуњену, потписану и печатирану пријаву за овлашћено лице са највећим правом приступа у СЈЗ

Attachments:
Download this file (1-prijavaURegistarUstanova SJZ.doc)PrijavaRegistarUstanovaSJZ.doc[ПРИЈАВА за упис у Регистар здр. установа, приватне праксе и других правних лица која обављају послове здр. делатности]56 kB
Download this file (2-prijavaOvlascenoLice.doc)PrijavaOvlascenoLice.doc[ПРИJАВА-овлашћено лице/администратор]34 kB
Download this file (3-SMUKadrovi-Registar 20210408.pdf)SMUKadrovi-Registar.pdf[Стручно-методолошко упутство за вођење основне документације о ресурсима у здр. установама, приватној пракси и другим правним лицима која обављају послове здр. делатности]277 kB
Download this file (4-Aneksi-SIFARNICI.xls)Aneksi-Sifarnici.xls[Шифарници- Насеља, Радно место према Уредби, Државе, Специјализације, Уже специјализације, Занимање, Делатност Ангажмана]2390 kB
Download this file (5-KorisničkoUputstvoNajvišiNivoPristupa.pdf)UputstvoNajvisiNivoPristupa.pdf[Корисничкo упутствo -највиши ниво приступа]808 kB
Download this file (6-KorisničkoUputstvoAutentifikacija.pdf)UputstvoAutentifikacija.pdf[Корисничкo упутствo -аутентификација]705 kB
Download this file (7-KorisničkoUputstvoUređivačIdentiteta.pdf)UputstvoUredjivacIdentiteta.pdf[Корисничкo упутствo - уређивач идентитета]719 kB
Download this file (8-KorisničkoUputstvoRegistratorOrganiizacioneStruktureIKadrova.pdf)UputstvoRegOrgStruktKadrova.pdf[Корисничкo упутствo-регистратор организационе структуре и кадрова]703 kB