Организација:

обавља следеће послове:

 • прати, процењује и анализира здравствено стање становништва Сремског округа и извештава надлежне институције и јавност;
 • прати и проучава здравствене приоритета и ризике по здравље становништва и предлаже мере за унапређење, као и евалуацију успешности мера;
 • предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становниоштва;
 • координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже на територији Сремског округа;
 • учествује у спровођењу развоја информационог система у здравственим установама округа,
 • прикупља, обрађује и анализира прописане здравствено-статистичке податке о здравственом стању становништва, организацији, кадровима, опремљености, раду и развоју здравствене службе, односно пословању здравствених установа са подручја округа и предлаже мере за њихово унапређење и развој;
 • прикупља, обрађује и анализира збирне здравствено-статистичке извештаје приватних и државних здравствених установа, као и достављање сумарних извештаја надлежним институцијама;
 • анализира рад ванболничких и болничких здравствених установа;
 • формира и ажурира базе података о организационој структури, кадровима и опремљености здравствених установа, болнички леченим лицима, пријавама порођаја и прекидима трудноће, и умрлима са територије округа
 • анализира организациону структуру здравствених установа, број и структуру кадрова и опреме у здравственим установама и предлаже мере за унапређење;
 • даје мишљење о усклађености планова рада здравствених установа са законском регулативом;
 • даје мишљење о извршењу планова рада здравствених установа;
 • израда периодичних извештаја о раду Завода за јавно здравље;
 • даје мишљења о плановима стручног усавршавања здравствених радника у здравственим установама и потребном броју кадрова;
 • праћење квалитета рада здравствених установа, као и задовољства корисника здравствене заштите и запослених у здравственим установама;
 • пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама округа;
 • учествује у спровођењу здравственог васпитања, промоцији здравља и здравог начина живота, сарађује са медијима и информише јавност о здравственом стању становништва и стању животне средине;
 • ради на мобилизацији заједнице на промоцији и унапређењу здравља, јачању мултисекторске сарадње на територији округа; развија партнерске односе са телима локалне самоуправе и другим институцијама (државне, приватне, невладине) у заједници у циљу очувања и унапређења јавног здравља.
 • развија, спроводи, координира и евалуира здравствено-васпитне програме у здравственим установама и заједници;
 • учествује у обележавању значајних датума из Календара јавног здравља;
 • дистрибуира и израђује здравствено-едукативна средства;
 • спроводи координацију и повезивање рада здравствених установа у области промоције здравља.

 • врх