Центром за хигијену и хуману екологију руководи Начелник центра Сретеновић др Зинаида, специјалиста хигијене и субспецијалиста за исхрану здравих и болесних људи. 022/610-511/107;
Одељење за хигијену и медицинску екологију Основни задатак свих одсека Одељења за хигијену и медицинску екологију је да доприносе у оквиру својих активности унапређењу здравља становништва.
У обиму акредитације према SRPS ISO/IEC 17025:2006., oпшти захтеви за компетентност рада лабораторија за испитивање, можете погледати методе узорковања и испитивања које су акредитоване.

Делатности Одсека за пријем и узорковање одељења за хигијену и медицинску екологију заједно са Одељењем санитарне хемије и екотоксикологије су следеће:

 • Узорковање: намирница, пијаћих вода, површинских и вода за рекреацију, отпадних вода, амбијентног ваздуха, предмета опште употребе, готових оброка, узорака са површине који долазе у контакт са храном (руке и униформе запослених у производњи и дистрибуцији хране као и предмета опште употребе/прибор, амбалажа и радне површине).
 • физичко-хемијске анализе, воде за пиће, воде у оригиналној амбалажи (изворске, природне минералне и стоне), рекреативних вода (базени и отворена купалишта), ваздуха и предмета опште употребе. површинске и отпадне воде, намирница, енергетско-броматолошке вредности оброка,
 • Стручно мишљење у оквиру оцене здравствене безбедности хране, хигијенске исправности воде за пиће и усклађености хигијене процеса производње хране са принципима добре хигијенске прaксе.
 • Врши се комплетирање, обрада и дистрибуција извештаја о спитивању узорака анализираних у лабораторијама санитарне хемије и санитарне микробиологије.
 • Праћење и анализа путем извештавања према референтним установама ИЗЈЗ „М.Ј.Батут“, Министарство здравља РС, ИЗЈЗ Војводине из области:здравствене безбедности хране, предмета опште употребе и воде за пиће; квалитета урбаног ваздуха, вода за рекреацију и базене, површинских и отпадних вода.
 • Праћење хигијенских и других услова под којима становништво живи и ради као могућих узрочника болести и предлагање мера за решавање проблема из области хигијене и медицинске екологије
 • Организовање и спровођење мера у ванредним ситуацијама
 • Едукација становништва путем предавања, трибина, средстава јавног информисања, спровођење националних кампања за промоцију здравља
 • Врши хигијенски надзор свих јавних водних објеката у зони одговорности Завода.
 • Хигијенско-санитарни надзор у објектима од ширег хигијенско-епидемиолошког значаја (објекти за производњу и промет намирница, ресторани, пијаце, аутобуске и жељезничке станице, школе, предшколске установе и др.)
 • Врши здравствено-васпитни рад
 • Континуирана сарадња са представницима локалне самоуправе, инспекцијским службама при ресорним министарствима.
 • Активна сарадња са средствима јавног информисања.
Одељењем за хигијену и медицинску екологију руководи Шеф одељења Др Татјана Рогуља Орељ, специјалиста хигијене 022/610-511/111;
Лекар специјалиста хигијене Калинић др Никола, 022/610-511/114;
Одсек за пријем и узорковање можете контактирати на телефон 022/610-511/115.
Одељењем санитарне хемије и екотоксикологије руководи Шеф одељења Весна Мартиновић, дипл.фармацеут, специјалиста санитарне хемије. 022/610-511/116;


Делатности Одсека за заштиту животне средине:

 • контрола санитарно хигијенских услова у :школама, предшколским установама, и другим објектима од ширег хигијенско епидемиолошког значаја
 • Праћење процеса управљања инфективним медицинским отпадом у Заводу
 • Планира узорковање и анализира резултате испитивања о степену загађености ваздуха (имисија) у циљу сагледавања квалитета ваздуха, и формира извештаје са предлогом мера.
 • Учествује у праћењу и анализи квалитета урбаног ваздуха и формира извештаје о испитивању.
 • Планира узорковање и анализира резултате испитивања и формира извештаје о квалитету отпадних и површинских вода, са предлогом мера.
 • Учествује у изради катастра загађивача у општинама Сремског округа.
 • мерење нивоа буке и израда извештаја са предлогом мера.
 • Континуирана сарадња са представницима локалне самоуправе, инспекцијским службама при ресорним министарствима.
Запослени инжењери заштите животне средине. Милка Бурлица и Жунић Жељко.
022/610-511/113;

Делатности Одсека за унапређење исхране:


 • контрола квалитета (енергетске и биолошке вредности) готових оброка у предшколским, школским и установама друштвене исхране. Давање стручног мишљења са препорукама за унапређење квалитета истих.
 • Спровођење дијето-профилактичких мера (рад Саветовалишта за правилну исхрану) .

Основна делатност саветовалишта је :
 1. промоција здравих стилова живота. У вези са тим се дају препоруке за усвајање основних принципа правилне исхране, како би се код становништва избегао утицај фактора ризика на здравље условљених неправилном исхраном.
 2. Израда МНТ (медицинске нутритивне терапије) према показатељима здравственог стања понаособ и то: увидом у медицинску документацију ( лабораторијске анализе, извештаје специјалиста); анамнестичким податцима; анкетом навика у исхрани и заступљености физичке активности. Приликом прегледа се обављају антропометријска мерења, одређује тип ухрањености БМИ, и на основу свих расположивих података израђује се дијето терапија.

У оквиру овог одсека организује се континуирани рад са средствима јавног информисања путем серијала емисија на тему правилне исхране. Лекари специјалисти хигијене учествују у трибинама, предавањима и другим активностима из домена здравствено-васпитног рада.
Саветовалиште води лекар специјалиста хигијене и субспецијалиста за исхрану здравих и болесних људи, Др Сретеновић Зинаида. : 022/610-511/лок.107. Консултације/прегледе обављају и специјалисти хигијене: Др Татјана Рогуља Орељ и Др Калинић Никола.